ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP AMALO BV

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS:

 

Handelsnaam: AMALO BV

Adres:  Industrielaan 17

            8770 Ingelmunster

RPR: West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

BTW nummer:  BE0887831793

Telefoonnummer: 051 28 09 11

 

Art. 1. Definities

 

  • Verkoper: Amalo BV (hierna: Amalo) is de verkoper van de producten en diensten met als specialisatie CNC Seriedraaiwerk en is een onderneming in de zin van artikel I.1, 1° WER.

 

  • Koper: de kopers zijn consumenten in de zin van artikel I.1, 2° WER indien zij natuurlijke personen zijn die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteiten vallen.

 

Indien er wel wordt gehandeld voor beroepsdoeleinden, zullen de beschermde regels die betrekking hebben op consumenten niet van toepassing zijn.

 

Art.2 Geldende voorwaarden

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Amalo.

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden

 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde consulteerbaar op de website www.amalo.be

 

2.4 Er wordt gegarandeerd dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Art. 3 Aanbod

 

3.1 In de webshop zullen de specificaties van de producten zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven. De afbeeldingen in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

3.2 Indien er specifieke vragen zijn omtrent de producten kan er telefonisch en per e-mail contact worden opgenomen.

 

Art. 4 Prijzen

 

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van typfouten in de prijs wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

4.3 De prijzen zoals opgegeven in een offerte zijn geldig voor een periode van een maand vanaf de offertedatum.

 

Art. 5 betalingen

 

5.1 Betaling van de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

 

5.2  Ieder op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met verwijlintresten ten bedrage van 10% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan Amalo toekomen.

 

5.3 Een bestelling wordt pas verstuurd nadat de betaling is ontvangen door Amalo. Er kan betaald worden via verschillende manieren: online betaling door middel van bancontact Mister Cash, ING, KBC, Mastercard, Maestro, iDeal of Paypal. Er kan ook betaald worden door middel van overschrijving, dit zorgt er echter voor dat het langer duurt vooraleer Amalo het geld ontvangen heeft en het soms tot 2 werkdagen kan duren.

 

Art. 6 levering

 

6.1 Indien de producten in voorraad zijn zal er in principe worden geleverd binnen de 3 werkdagen. Amalo werkt hiervoor samen met GLS, indien de leveringstermijn langer in beslag neemt, kan Amalo hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

 

6.2 Indien de producten niet in voorraad zijn bedraagt de leveringstermijn 1 à 2 weken, afhankelijk van de leverancier.

 

6.3 Indien de producten op maat gemaakt worden bedraagt de leveringstermijn 2 à 3 weken.

 

6.4 Voor leveringen in de buurlanden is er een leveringstermijn van 4 à 6 werkdagen.

 

6.5 Indien het blijkt dat het product niet meer kan geleverd worden wordt de klant hiervan in kennis gesteld waarna het geld teruggestort wordt. Indien er om een andere reden vertraging is opgetreden of een bestelling niet kan worden uitgevoerd, dan wordt de klant hiervan binnen de 14 dagen na bestelling op de hoogte gebracht en beschikt de klant over het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

6.6 De levering van de producten gebeurt door GLS op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde gls-Parcelshop volgens de regels van gls.

 

6.7 De gebruikelijke leveringstermijnen zijn niet richtinggevend en binden Amalo niet. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. Amalo kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

 

Art. 7 Verzendkosten

 

7.1 Verzending binnen België:

 

  • Tot een pakket van 32 KG: 15 EUR verzendkosten per bestelling

 

De verzending van de producten zal gebeuren via GLS.

 

  • Verzending naar Nederland:

 

–     Tot een pakket van 32 KG: 20 EUR verzendkosten per bestelling

 

7.3 Verzending binnen de Europese Unie:

 

  • Hier zal het tarief van toepassing zijn dat Sendcloud vastlegt. Er zal een opleg worden betaald ter warde van de standaard verzendingskost per gewicht per land.

 

Art.8 Herroepingsrecht

 

8.1 Overeenkomstig de artikelen VI.47 en VI.49 Wetboek van Economisch recht beschikt de klant over het recht om de online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing indien het product ongebruikt is en samen met de originele, complete, onbeschadigde verpakking vergezeld is.

 

8.2 Na deze termijn van 14 kalenderdagen is de overeenkomst definitief tot stand gekomen en is geen herroeping meer mogelijk.

 

8.3 Op grond van artikel VI.49 Wetboek van Economisch recht, is de klant verplicht Amalo voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen op de hoogte te brengen van de wil tot herroeping. De bewijslast voor de tijdigheid van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant brengt Amalo op de hoogte van de wil tot uitoefenen herroepingsrecht via e-mail, op het e-mailadres: info@amalo.be. In deze e-mail dient de klant het ordernummer te vermelden.

 

8.4 Terugsturen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.

 

 

8.5 Retouradres: 

Industrielaan 17
8770 Ingelmunster
België

 

De klant dient een bewijs van verzending te bewaren, Amalo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging tijdens de terugzending.

 

8.6 Voor het gebruiken maken van het herroepingsrecht dient gebruik gemaakt te worden van het retourformulier: Klik hier

 

8.7 Er wordt geen herroepingsrecht aanvaardt voor producten die op maat gemaakt zijn.

 

8.8 De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

 

Art. 9 Omruilen

 

9.1 Indien de klant een aangekocht product wil omruilen voor een ander product (vb verkeerde kleur of verkeerde maat,…) dan wordt enkel de meerprijs aangerekend en het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht. Het product wordt pas verzonden nadat Amalo de meerprijs heeft ontvangen.

 

9.2 De verzendkosten voor het terugzenden van het verkeerd aangekochte product zijn voor rekening van de klant.

 

9.3 De verzendkosten voor het nieuwe product zijn voor rekening van Amalo

 

9.4 Geen mogelijkheid voor omruiling bij producten die op maat gemaakt zijn.

 

Art. 10 Garantie en conformiteit

 

10.1 Conform de artikelen 1649bis tot 1649octies burgerlijk wetboek genieten de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van wettelijke rechten en bescherming.

 

In een B2B context geldt een garantietermijn van 6 maanden.

 

10.2 De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met info@amalo.be waarna de koper het product (met aankoopbewijs en originele verpakking) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Amalo.

 

10.3 Amalo staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Amalo) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Amalo…

 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Amalo schriftelijk worden gemeld. Indien de klachten door Amalo gegrond worden bevonden, zal Amalo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

 

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud

 

11.1  In afwijking van artikel 1583 BW behoudt Amalo het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij aan de klant verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. Het bepaalde in de eerste paragraaf van dit artikel doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf het ogenblik dat de te leveren zaken de magazijnen/bedrijfsterreinen van Amalo verlaten hebben, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de klant.  

 

4.2 De klant is verplicht Amalo onmiddellijk (maximaal binnen 48 uren na kennisname van de contractant) schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten zouden kunnen doen gelden op zaken krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust.

 

Art. 12 Overmacht

 

12.1 Amalo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Amalo  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,  epidemieën zoals het coronavirus, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Amalo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

 

In geen geval is Amalo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Amalo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Art. 13 Aansprakelijkheid

 

13.1 Amalo kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaan is door verkeerd aanwenden van de producten.

 

13.2 Bij zaken die worden aangekocht op maat, gaat de klant akkoord met de opgegeven maat. Amalo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten die de klant heeft begaan bij het opmeten.

 

13.3 Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

 

Art. 14 GDPR clausule

 

14.1 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit  uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het beleveren van de klant, de klant informeren over nieuwe producten die nauw verband zijn met het product dat voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst). Indien Amalo de persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant.

 

14.2 Amalo zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de privacy policy, zoals deze wordt opgenomen op de website. De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de overeenkomst.

 

Art. 15 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 

15.1 Het toepasselijke recht op deze overeenkomst is het Belgische recht.

 

15.2 De bevoegde rechtbank is de vrederechter te Izegem en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

 

Art. 16 Klantendienst

 

De klantendienst van Amalo is bereikbaar via volgende kanalen:

 

  • E-mail: info@amalo.be
  • Telefoon: +32 051 28 09 11
  • Per post: Amalo, Industrielaan 17 te 8770 Ingelmunster

 

 

                                   Algemene voorwaarden juni 2020